Huisreglement Lodge 61

Om een aangenaam verblijf mogelijk te maken voor u en de andere gasten, vragen wij uw aandacht voor het volgende:

Op de camping zijn alle voorschriften van toepassing welke de plaatselijke overheid stelt ten aanzien van brandveiligheid en milieu. Tevens zijn de RECRON-voorwaarden van toepassing.

  1. Aankomst & vertrek

– Aanmelding bij de receptie. De tarieven zijn per overnachting en gelden van 15.00 uur tot de volgende dag 12.00 uur. Men gebruikt enkel de entree aan de westzijde van het park.

  1. Receptie

– Openingstijden staan aangegeven bij de receptie. Voor dringende gevallen zijn wij altijd telefonisch bereikbaar op het telefoonnummer: 0227-541671.

  1. Algemeen

– De gemeentelijke verordeningen worden geacht deel uit te maken van de parkvoorwaarden.
– Wijziging van adres, telefoonnummer of aantal medegezinsleden dient tijdig gemeld te worden bij de receptie.
– Indien de parkvoorwaarden in een bepaald geval niet worden voorzien, dient overleg gepleegd te worden met de directie.
– Wij zijn ten alle tijden gerechtigd om boekingen van groepen jongeren bij aankomst te weigeren. Alleen reizende jongeren onder de 23 jaar zijn zonder overleg niet toegestaan.

  1. Toegang tot het terrein per auto

– Voor de entree op Buitenplaats Medemblik per auto is de welkomstflyer nodig, deze geeft gratis toegang tot de parkeerplaats voor één auto. Een tweede auto kan tegen betaling op de parkeerplaats vooraan op het park staan.
– Het ter beschikking stellen van de welkomstflyer aan derden zien wij als misbruik, waarna blokkering kan volgen.

  1. Verkeer

– Op het gehele terrein geldt een maximum snelheid van 5 km/uur.
– Vrachtwagens van recreanten en van derden kunnen pas op het terrein toegelaten worden na toestemming van de receptie.
– Bromfietsen zijn alleen toegestaan tussen 7.00 en 22.00 uur en slechts om het terrein naar en van de eigen standplaats op en af te rijden. Tussen 22.00 en 7.00 uur is bromfietsverkeer in het geheel niet toegestaan. Bromfietsen dienen stapvoets te rijden.
– Onnodig rondrijden op bromfietsen leidt tot ontzegging van de toegang met de bromfiets.

  1. Op Buitenplaats Medemblik is het niet toegestaan om;

– Boten, trailers, aanhangers, etc. te parkeren op de weg, in de bermen, op het gras of op parkeerplaatsen voor auto’s.
– Auto’s te parkeren op de rijweg, in de bermen of op het gras.
– Bermen te beschadigen, te markeren of bij de standplaats te betrekken.
– Werkzaamheden aan de infrastructuur van Buitenplaats Medemblik te (laten) verrichten en/of beschadigingen aan te brengen.
– Levende of mechanische muziek ten gehore te brengen of geluid te veroorzaken dat hinderlijk is voor de omgeving.
– Gedrag te vertonen dat hinderlijk is voor de omgeving.
– Afvalstoffen te deponeren op andere dan de daarvoor bestemde plaatsen.
– De bodem en/of het oppervlaktewater te verontreinigen.
– Open vuur (ook niet z.g. vuurkorven etc.) op het terrein en/of standplaatsen te stoken (barbecues voor huishoudelijk gebruik welke geen  overlast veroorzaken zijn toegestaan).
– In het toiletgebouw te roken, het toiletgebouw te vervuilen of anders te gebruiken dan waarvoor deze bestemd is.
– Op de kampeerplaats mag u niet graven of voorwerpen (diep) in de grond steken, in verband met kabels en leidingen.
– Tuinhuisjes worden op toeristische plaatsen niet toegestaan. Alleen een voortent is toegestaan.

  1. Verkoophandelswaar door recreanten of derden

– Het in opslag hebben en/of te koop aanbieden op het terrein van welke (handels)waarden ook is zonder schriftelijke toestemming van de directie niet toegestaan.

  1. Huisdieren

– Huisdieren van recreanten zijn niet toegestaan.

Het Green Key keurmerk: Alles wat je moet weten! - 2021 editie - Fryslân Fungies

MVO-VERKLARING Lodge 61 te Medemblik

 

Wij zijn ons bewust van de invloed van onze bedrijfsactiviteiten op de omgeving en de maatschappij en wil hierin zodanig handelen, dat de natuurlijke omgeving ook voor toekomstige generaties behouden en beschikbaar blijft. Dit doet wij door duurzaamheid steeds verder te integreren in onze bedrijfsprocessen, diensten en producten.

 

Om dit te realiseren maken we bewuste keuzes en zoeken een balans tussen mensen, planeet en resultaat. Dit is een proces, geen eindbestemming. We zijn continue op zoek naar haalbare stappen om deze maatschappelijke verantwoordelijkheid in ons bedrijf vorm te geven. Om dit te bereiken geven we uitvoering aan de volgende maatregelen:

 

■ Wij houden ons actief op de hoogte van MVO-ontwikkelingen  binnen ons vak en leveren een actieve bijdrage aan de overdracht van onze kennis hierover aan medewerkers en anderen die het vak willen leren.

 

■ Wij informeren onze gasten, medewerkers en leveranciers hoe wij maatschappelijk verantwoord ondernemen.

 

■ Wij maken transparante afspraken met betrokken partijen over de kwaliteit van onze product en hoe we de kwaliteit bewaken.

 

■ Wij bepalen naast de financiële impact ook de sociale en milieu impact van ons product en beperken een eventuele negatieve impact hiervan zoveel mogelijk.

 

■ Wij leveren vrijwillig een bijdrage aan maatschappelijke doelen door giften en sponsoring en/of door vrijwilligerswerk.

 

■ Wij proberen waar mogelijk onze gasten en klanten te informeren over en faciliteren in het verlagen van hun milieubelasting.

 

■ Wij werken continu aan het verminderen van de milieubelasting en het vergroten van het duurzame karakter van ons bedrijf. Door actief te streven naar het verminderen van afvalstromen en onze verbruiken van gas, water, elektriciteit en fossiele brandstoffen.

 

■ Wij werken continu aan het verbeteren van ons eigen inkoopproces en richten ons met name op goederen en diensten die duurzaam zijn, bij voorkeur voorzien van een erkend milieu-  en/of duurzaamheids- en/of sociaal keurmerk.

 

4 september 2021

 

Medemblik

 

I.E. Kuyt Directeur eigenaar

Algemene voorwaarden Lodge 61, camping Medemblik, Camperpark Medemblik
(allen lezen als Lodge 61)
Indien u via internet of telefoon bij Lodge 61 een reservering maakt, zijn in aanvulling op de
algemene voorwaarden Thuiswinkel, tevens deze aanvullende voorwaarden van toepassing. Bij
reserveringen op andere wijze zijn uitsluitend deze aanvullende voorwaarden van toepassing.
UITSLUITEN HERROEPINGSRECHT Lodge 61 wijst u erop dat reserveringen die u maakt wettelijk
definitief zijn. Een herroepingsrecht (de zogeheten bedenkperiode) van 14 dagen, is niet van
toepassing op de overeenkomsten die u sluit met Lodge 61.
1. TOEPASSING
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en
overeenkomsten met betrekking tot alle accommodaties en campingplaatsen en andere faciliteiten,
die worden verhuurd Lodge 61 of aan haar gelieerde ondernemingen (Lodge 61).
1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het begrip ’huurder’ en ‘u’ verstaan: de persoon die
met Lodge 61 een overeenkomst sluit met betrekking tot huur/gebruik van accommodatie en/of
campingplaats en/of overige faciliteiten. Onder het begrip ’gebruiker’ (hieronder ook wel genoemd
gast) wordt verstaan: de huurder en de door de huurder opgegeven personen die gebruik (zullen)
maken van de door de huurder gehuurde accommodatie en/of campingplaats en/of andere
faciliteiten.
1.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar
eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Lodge 61 wijst alle Algemene
Voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.
1.4 Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk
overeengekomen.
2. RESERVERINGEN
2.1 Lodge 61 neemt alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn.
Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig.
2.2 Lodge 61 behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen afwijkende reserveringen, met
name groepen, te weigeren, dan wel hieraan speciale voorwaarden te stellen
2.3 Indien Lodge 61 uw reservering in behandeling neemt, zendt Lodge 61 u een bevestiging tevens
factuur binnen 14 dagen na verrichting van de reservering. Deze dient u direct na ontvangst op
juistheid te controleren. Eventuele onjuistheden dienen onmiddellijk medegedeeld te worden aan
Lodge 61.
2.4 Bent u binnen 14 dagen na verrichting van de reservering niet in het bezit van een
bevestiging/factuur, dan dient u onverwijld contact op te nemen met de reserveringsafdeling, bij
gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden gedaan.
2.5 Tussen u en Lodge 61 komt een overeenkomst tot stand op het moment dat Lodge 61 de
reservering aan u heeft bevestigd.
2.6 De overeenkomst betreft huur van accommodaties en/of campingplaats en/of andere faciliteiten
voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is.
3. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST
3.1 Indien u, na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen in de overeenkomst wenst aan
te brengen is Lodge 61 niet verplicht die te accepteren. Het is ter vrije keuze van Lodge 61 om te
bepalen of en in hoeverre die wijzigingen door haar worden geaccepteerd. In het geval Lodge 61 uw
wijzigingen accepteert, zal Lodge 61 wijzigings-kosten bij u in rekening brengen.
3.2 Wijzigingen van aankomstdatum en/of locatie vanaf 28 dagen voor aankomst zijn niet
toegestaan. In deze gevallen gelden de annuleringskosten zoals beschreven in artikel 14. van deze
Algemene Voorwaarden.
3.3 Indien u na de totstandkoming van een overeenkomst van meer dan één accommodatie en/of
campingplaats het aantal accommodaties en/of campingplaatsen wilt verminderen, gelden de
annuleringsvoorwaarden, zoals beschreven in artikel 14 van onze Algemene Voorwaarden.
4. IN-DE-PLAATSSTELLING
4.1 Het is de huurder en andere gebruikers niet toegestaan de accommodatie en/of campingplaats
onder welke benaming dan ook en uit welke hoofde dan ook aan anderen dan de in de
overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij anders is overeengekomen met
Lodge 61.
4.2 Indien u en Lodge 61 zijn overeengekomen dat u en/of één of meer gebruikers worden
vervangen, blijft u naast de huurder en/of gebruikers die u en/of andere gebruikers vervangen
hoofdelijk aansprakelijk tegenover Lodge 61 voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van
de huursom, de wijzigingskosten (zie art. 3.1) en eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging
en eventuele annuleringskosten.
5. PRIJZEN
5.1 U bent aan Lodge 61 verschuldigd de overeengekomen huurprijs, zoals vermeld in de bevestiging
tevens factuur van de reservering.
5.2 Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien
de bevestiging van de reservering/factuur door Lodge 61 is verzonden
5.3 Alle prijzen zijn, voor zover van toepassing inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
5.4 Lodge 61 heeft het recht prijsverhogingen als gevolg van tussentijdse aanpassingen van
wettelijke regelingen c.q. bepalingen (waaronder, maar niet beperkt tot BTW, toeristenbelasting,
assurantiebelasting) waar Lodge 61 geen invloed op heeft, door te voeren en te verrekenen.
6. EXTRA KOSTEN
6.1 U/de huurder is behalve de huurprijs ook reserverings- en afhandelingskosten, bedlinnen en
toeristenbelasting verschuldigd.
6.2 De bijdrage toeristenbelasting wordt vastgesteld door de betreffende gemeente van de
vestigingsplaats van het park. U/de huurder bent aan Lodge 61 te allen tijde het door de betreffende
gemeente vastgestelde en geldende tarief aan toeristenbelasting verschuldigd.
6.3 Voor boekingen is Huurder tevens kosten voor de nutsvoorzieningen verschuldigd. De kosten
voor het gebruik van deze nutsvoorzieningen (water, gas, elektra) worden afgerekend op basis van
het daadwerkelijk gebruik verband houdende met het verblijf. Het gebruik wordt automatisch
(digitaal) gemeten. Aan het eind van het verblijf dient u deze kosten op het park af te rekenen op
basis van de door Lodge 61 vastgestelde tarieven. Deze tarieven kunt u terugvinden op de website
van Lodge 61 en kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Lodge 61 is gerechtigd het verbruik af te
rekenen op basis van de automatisch doorgegeven meterstanden. Tegenbewijs is echter mogelijk.
7. BETALINGEN
7.1 Bij reservering dient u een aanbetaling van 30% te doen vermeerderd met de reserverings-,
afhandelingskosten en verzekeringspremies. Betaling van voornoemde bedragen dienen te
geschieden binnen 14 dagen na datum van de bevestiging/tevens factuur van de reservering van
Lodge 61. Voor een campingplaats dient 50% van de verschuldigde kosten binnen 14 dagen na datum
van de bevestiging/factuur aanbetaald te worden.
7.2 Het restant bedrag van de huurprijs dient te zijn ontvangen door Lodge 61 uiterlijk 8 weken voor
de dag van aanvang van het verblijf in Lodge 61 als vermeld in de bevestiging van de reservering.
7.3 In afwijking van het voorafgaande dient bij reservering tussen 8 weken en 4 weken voor aanvang
van uw verblijf het gehele bedrag (huurprijs vermeerderd met in 7.1 en 7.2 genoemde kosten binnen
14 dagen na datum van de bevestiging/factuur) betaald te worden. Bij reservering binnen 4 weken
voor aanvang van uw verblijf dient het gehele bedrag (huurprijs vermeerderd met de in 7.1 en 7.2
genoemde kosten) direct te worden voldaan. Als bij aankomst op het park blijkt dat het bedrag nog
niet (volledig) is bijgeschreven op de bankrekening van Lodge 61, dan dient u het (restant van het)
bedrag alsnog ter plekke te voldoen. Bij gebreke van een betaling conform het vorenstaande kan
Landal GreenParks u het gebruik van de accommodatie en/of campingplaats en/of andere faciliteit
ontzeggen. Indien later mocht blijken dat er door u wel een betalingsopdracht was gegeven, maar
het bedrag bij aankomst nog niet was bijgeschreven op de bankrekening van Lodge 61, dan zal
restitutie van het teveel betaalde achteraf plaatsvinden
7.4 Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u onmiddellijk na verloop van
de termijn voor betaling in verzuim. In dat geval zal Lodge 61 u de mogelijkheid bieden het nog
verschuldigde bedrag alsnog binnen 7 dagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, behoudt
Lodge 61 zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden (annuleren) met ingang van de dag dat
de termijn van 7 dagen is verstreken en bent u aansprakelijk voor alle schade die Lodge 61 als gevolg
hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die Lodge 61 in verband met uw reservering en de
ontbinding heeft moeten maken. Lodge 61 heeft in ieder geval het recht om annuleringskosten per
accommodatie in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 14 van toepassing
7.5 Lodge 61 heeft steeds het recht om vorderingen op u uit welke hoofde dan ook te verrekenen
met de door u uit welke hoofde dan ook betaalde bedragen.
8. AANKOMST EN VERTREK
8.1 De gehuurde accommodatie kan op de overeengekomen dag van aankomst als vermeld op de
bevestiging van de reservering, vanaf 15.00 uur worden betrokken. Op de overeengekomen dag van
vertrek als vermeld op de bevestiging van de reservering dient de accommodatie vóór 10.30 uur
verlaten te zijn. Voor een campingplaats kunt u op de overeengekomen dag van aankomst als
vermeld op de bevestiging van de reservering uw plaats vanaf 13.00 uur betrekken en op de
overeengekomen vertrekdag dient u de plaats vóór 12.00 uur vrijgemaakt te hebben.
8.2 Indien u de overeenkomst met Lodge 61 voor langere da de overeengekomen duur wenst voort
te zetten en Lodge 61 daarmee akkoord gaat, is Lodge 61 steeds gerechtigd een andere
accommodatie/campingplaats aan te wijzen. ¢ 8.3 Indien het gebruik van de accommodatie en/of
campingplaats en/of andere faciliteit eerder wordt beëindigd dan op de overeengekomen datum, als
vermeld op de bevestiging van de reservering, heeft de huurder geen recht op restitutie van (een
gedeelte van) de huurprijs en/of kosten door Lodge 61. Indien u een annuleringsverzekering heeft
afgesloten en u voldoet aan de door de verzekeringsmaatschappij gestelde voorwaarden, kunt u een
schadeclaim uit hoofde van eerder beëindigen van uw verblijf rechtstreeks indienen bij de
verzekeringsmaatschappij.
9. REGLEMENTEN
9.1 Alle gasten dienen zich te houden aan de door Lodge 61 voor het park vastgestelde regels,
vastgelegd in o.a. het Parkreglement. Deze Reglementen kunt u bij aankomst opvragen bij de
receptie.
9.2 Conform de lokale verordeningen is men, desgevraagd, verplicht zich bij de ’check-in’ te
legitimeren. Indien de gasten geen legitimatiebewijs kunnen tonen, kan Lodge 61 besluiten de gasten
niet onder te brengen.
9.3 Elke accommodatie mag slechts bewoond worden door het maximaal aantal personen dat op de
website van Lodge 61 voor de desbetreffende accommodatie staat vermeld.
9.4 Indien de op het park aanwezige restaurant-, café- en zaalverhuurbedrijven aan u horecadiensten
verlenen of horecaovereenkomsten met u sluiten, zijn op deze diensten en overeenkomsten de
Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing. Een exemplaar van deze voorwaarden is op aanvraag
bij de receptie van het park verkrijgbaar.
9.5 Lodge 61 behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden
van de faciliteiten van de parken. Voor het plegen van noodzakelijk onderhoud zult u zonder recht op
vergoeding toestaan dat tijdens uw verblijf aan de accommodatie of overige faciliteiten
werkzaamheden worden uitgevoerd.
9.6 Uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan om tenten bij de accommodatie te plaatsen
9.7 De huurder dient de accommodatie bezemschoon op te leveren (dus: geen vuile vaat laten staan,
beddengoed afhalen en opvouwen, keuken, koelkast schoonmaken, vuilniszak in de container
plaatsen).
9.8 De huurder dient de campingplaats schoon achter te laten (dus: geen vuilnis op de plaats
achterlaten, maar in vuilniszakken in de container plaatsen).
9.9 De huurder en gebruikers zijn verplicht om bij de accommodatie bedlinnen te huren van Lodge
61.
9.10 Bij overtreding van de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen regels, Parkreglement en/of
bij Reglementen het niet opvolgen van aanwijzingen van het personeel heeft Lodge 61 het recht u,
de huurder en iedere andere gebruiker terstond van het park te verwijderen, zonder dat restitutie
van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt.
9.11 Indien het parkmanagement ernstig vermoeden heeft dat door de huurder van een
accommodatie in strijd met de wet en/of de openbare orde en/of de goede zeden wordt gehandeld,
is het park-management gemachtigd zich toegang tot de accommodatie te verschaffen.
10. HUISDIEREN
10.1 Huisdieren worden  niet toegestaan.

11. GEBRUIK ACCOMMODATIE; INVENTARIS
11.1 De huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor
een ordelijke gang van zaken in en om de gehuurde accommodatie en/of campingplaats of elders in
het park, gebruik van de accommodatie en/of campingplaats en de daarin aanwezige apparatuur.
11.2 Daarnaast zijn de huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, steeds hoofdelijk
aansprakelijk voor schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris en/of
accommodatie. Eventuele schade dient door de huurder onmiddellijk gemeld te worden aan Lodge
61 en onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed, tenzij de huurder kan aantonen dat het ontstaan
van de schade niet is te wijten aan schuld van hemzelf, andere gebruikers of een van de leden van
zijn gezelschap.
12. INTERNETGEBRUIK
12.1 Afhankelijk van de accommodatie en/of campingplaats biedt Lodge 61 de huurder/gebruiker en
degene die de huurder vergezellen toegang tot het internet aan via een WiFi netwerk of via de kabel.
12.2 De huurder is verantwoordelijk voor het correcte gebruik van internet alsmede de noodzakelijke
hard- en software, configuratie, randapparatuur en verbindingen ter ondersteuning daarvan en
maatregelen ter beveiliging van computer of besturingssysteem.
12.3 Lodge 61 is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van internet of als gevolg
van storingen in het netwerk.
12.4 De huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, dienen zich bij het gebruik van
internet te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag
worden en de wettelijke regels te respecteren. Hij zal zich onthouden van gedrag waarbij overige
internetgebruikers hinder ondervinden danwel waarbij schade wordt toegebracht aan Lodge 61 in de
breedste zin van het woord. De huurder/gebruiker en degene die de huur- der vergezellen, zullen
zich onthouden van het bezoeken van internet websites die een onrechtmatig karakter hebben of die
niet stroken met de reputatie van Lodge 61 als aanbieder van accommodatie en/of campingplaatsen.
12.5 Bij constatering of het vermoeden van hinder van derden en/of (overig) internet-misbruik door
de huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, heeft Lodge 61 het recht zonder nadere
aankondiging de toegang tot internet al dan niet geheel te blokkeren.
12.6 De huurder vrijwaart Lodge 61 tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze
derden op enigerlei wijze op Lodge 61 zouden kunnen (trachten te) verhalen, voor zover deze
aansprak gegrond is op het gebruik dat door de huurder/gebruiker en degene die de huurder
vergezellen, van internet is gemaakt.
13. BORGSOM ¢
13.1 Lodge 61 kan van u bij aanvang van het verblijf een borgsom verlangen. De borgsom bedraagt €
500,- per accommodatie en/ of campingplaats. Als de omstandigheden daartoe aanleiding geven
(bijv. groepen) kan de vereiste borgsom door Lodge 61 worden verhoogd.
13.2 De borgsom dient ter waarborging van schade en/of kosten -in de meest ruime zin van het
woord- die Lodge 61 kan lijden bij nietnakoming van de verplichtingen van de huurder/gebruiker en
degene die de huurder vergezellen.¢ 13.3 In het geval de borgsom niet onmiddellijk wordt voldaan is
Lodge 61 gerechtigd de huurder en/of andere gebruikers de toegang tot en het gebruik van de
accommodatie en/of campingplaats te ontzeggen.
13.4 Indien u met betaling van de borgsom in gebreke blijft is Lodge 61 bovendien gerechtigd de
overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden (annuleren).
13.5 De borgsom of het eventuele restant daarvan wordt na verrekening van vorderingen (schade
aan inventaris/accommodatie en/of overige kosten) van Lodge 61 op de huurder en/of gebruikers
gerestitueerd. Eventuele (verdere) aanspraken op schadevergoeding worden door deze restitutie
niet te niet gedaan.
14. ANNULERINGSKOSTEN
14.1 Indien een reservering wordt geannuleerd, zijn annuleringskosten verschuldigd. Deze bedragen
zijn bij annulering tot 28 dagen voor de dag van aankomst 30% van het totaalbedrag en bij
annulering vanaf de 28e dag voor aankomst of later het volledige totaalbedrag.
14.2 U kunt zich tegen annuleringsrisico’s verzekeren door tegelijk met uw reservering een
annuleringsverzekering af te sluiten.
14.3 Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent
gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering. In dat geval bent u het volledige totaalbedrag
verschuldigd.
15. VOORUIT RESERVEREN
15.1 De mogelijkheid bestaat om een reservering te verrichten voor een periode waarin de tarieven
nog niet gepubliceerd zijn. Als aanbetaling dient huurder € 30,- vooruit te voldoen, welke aanbetaling
met het definitieve bedrag verrekend kan worden. Indien de voorlopige reservering niet omgezet
wordt in de definitieve reservering vindt restitutie plaats van de aanbetaling
16. OVERMACHT EN WIJZIGING
16.1 In het geval Lodge 61 al dan niet tijdelijk niet in staat is om de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, kan Lodge 61 binnen 14 dagen nadat zij kennis heeft
gekregen van de onmogelijkheid de overeenkomst na te komen, een wijzigingsvoorstel voorleggen
(voor andere accommodatie/andere periode etc.).
16.2 Overmacht aan de zijde van Lodge 61 bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel
of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van
Lodge 61 daaronder mede begrepen oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand,
overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.
16.3 U bent gerechtigd het wijzigingsvoorstel af te wijzen. Indien u het wijzigingsvoorstel afwijst,
dient u dit binnen 14 dagen na ontvangst van het wijzigingsvoorstel kenbaar te maken. In dat geval
heeft Lodge 61 het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. U heeft dan recht
op kwijtschelding en/of teruggave van (het reeds betaalde deel van) de huursom. Lodge 61 zal alsdan
niet gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.
17. OPZEGGING
17.1 Lodge 61 heeft te allen tijde het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst op te zeggen,
indien bij reservering persoonsgegevens van u en/of andere gebruikers onvolledig en/ of onjuist
worden opgegeven. In een dergelijk geval vindt geen restitutie plaats van de huursom of een
gedeelte daarvan.
18. AANSPRAKELIJKHEID
18.1 Lodge 61 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, verlies of schade van of aan zaken dan wel
personen, van welke aard ook, tijdens of tengevolge van een verblijf op één van onze parken en/of
de huur/het gebruik van accommodatie en/of campingplaats en/of andere faciliteiten van Lodge 61,
tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Lodge 61 of (één van) haar werknemers.
18.2 Lodge 61 is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden
verleende diensten.
18.3 U bent met de gebruiker hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de gehuurde
accommodatie en/of campingplaats en/of andere eigendommen van Lodge 61 ontstaan tijdens het
gebruik daarvan door u en/of andere gebruikers, ongeacht of dit al dan niet het gevolg is van
handelen of nalaten van uzelf en/ of van derden die zich met uw toestemming op het park bevinden.
18.4 U vrijwaart Lodge 61 voor alle aanspraken terzake van schade van derden die het gevolg zijn van
enig handelen of nalaten van uzelf, andere gebruikers, uw reisgenoten of derden die zich met uw
toestemming op het park bevinden.
18.5 Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achter laten, inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige
vervuiling, van de accommodatie worden extra kosten in rekening gebracht, welke u alsdan verplicht
bent onmiddellijk te voldoen.
19. KLACHTEN
19.1 Ondanks de zorg en de inspanning van Lodge 61 kunt u van mening zijn dat u een
gerechtvaardige klacht heeft met betrekking tot uw vakantieverblijf. Deze klacht dient u in eerste
instantie ter plaatse en direct bij het management van het park van uw verblijf te melden. Mocht de
klacht niet naar uw tevredenheid worden afgehandeld dan heeft u uiterlijk 1 maand na vertrek uit
het park van uw verblijf de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen bij: Kas 16 BV afdeling
Gastenservice, brakeweg 61;1671 LP Medemblik of via beheer@lodge61.nl o.v.v.
reserveringsnummer, NAW-gegevens, datum verblijf, parknaam en accommodatie-nummer. De
klacht zal dan met de grootste zorg worden behandeld. Mocht ook dit niet tot een bevredigende
oplossing leiden, dan heeft u tot uiterlijk 3 maanden na vertrek uit het park de gelegenheid de klacht
te laten behandelen door de Geschillencommissie Recreatie in Den Haag dan wel de klacht voor te
leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. De beslissing van deze commissie heeft de kracht
van een bindend advies.
20. TOEPASSELIJK RECHT
20.1 Op de overeenkomst tussen u en Lodge 61 is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
21. REISDOCUMENTEN
21.1 U bent zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de geldige reisdocumenten die voor uw
bestemming zijn vereist. Lodge 61 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen die
voortvloeien uit het niet in het bezit zijn van de juiste reisdocumenten.
22. PRIVACY
22.1 Alle gegevens die u aan ons verstrekt worden opgenomen in een bestand. Het gegevensbestand
wordt gebruikt voor onze gastenadministratie. Deze gegevens kunnen tevens worden gebruikt om
gerichte informatie en aanbiedingen over onze en aanverwante producten en diensten te geven,
zowel door onszelf als door derden. Om deze informatie en voordeelaanbiedingen zoveel mogelijk op
uw interesse af te stemmen, kunnen wij uw gegevens laten combineren met bij andere bedrijven
bekende gegevens. Een uitgebreide omschrijving van de wijze waarop wij uw gegevens verwerken,
vindt u terug in onze privacy notice.
22.2 Op uw verzoek zullen wij uw gegevens verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen,
ingeval de gegevens bijvoorbeeld feitelijk onjuist zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat u geen gebruik
meer kunt maken van (een deel van) onze diensten. U heeft het recht om ons te verzoeken, u mede
te delen of persoonsgegevens die op u betrekking hebben, worden verwerkt.
22.3 Indien u geen prijs stelt op het toezenden van interessante informatie of aanbiedingen, kunt u
ons dat laten weten door een kaartje te sturen aan: Lodge 61; Brakeweg 61;1671 LP Medemblik t.a.v.
Gastenservice of een e-mail naar info@lodge61.nl.
23. ALGEMEEN
23.1 Lodge 61 l zal haar correspondentie digitaal verzenden, tenzij dit niet mogelijk blijkt.
23.2 Kennelijke druk- en zetfouten binden Lodge 61 niet.
23.3 Met deze algemene voorwaarden vervallen alle voorgaande publicaties.